Národná prírodná rezervácia Bujanov

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora
Podkategória: Ochrana prírody

Lokalizácia: Čierna hora

Charakteristika

Čierna Horaúdolie Hornádu, JV až JZ svahy 15-25°, 575-765 m n. m., rula.

Všeobecné informácie

Národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1966 o rozlohe 88,17 ha.

buk lesný (Fagus silvatica)

Patrí do katastrálného územia Ružín.

Územie patrí z geomorfologického hľadiska do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Sopotnické vrchy).

Národná prírodná rezervácia predstavuje bukovo-dubové a dubovo-bukové lesné spoločenstvá na rule a sprašových príkrovoch juhozápadných svahov doliny Hornádu v Slovenskom Rudohorí.

Objekt je určený na využitie pre lesnícky vedecký výskum.

Flóra

Je to jedna z najvýznamnejších lokalít duba zimného (Quercus petraea) na Slovensku, s mimoriadne kvalitnou stromovou zásobou.

Z ďalších drevín sú prítomné buk lesný (Fagus silvatica), hrab obyčajný (Carpinus betulus), cenné listnáče a sporadicky jedľa biela (Abies alba) a smrek obyčajný (Picea excelsa).

Prírodná rezervácia je významným objektom pre porovnávacie štúdium lesa s prevahou duba a buka ako aj vplyvu dreviny na pôdu a porastovú mikroklímu.

Ochranárske zameranie

Ochrana mimoriadne produktívnych porastov duba zimného so zmiešanou teplomilnou a horskou flórou.

Ochranné pásmo v šírke 100 m po obvode NPR.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist