Národná prírodná rezervácia Vozárska

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora
Podkategória: Ochrana prírody

Lokalizácia: Čierna hora

Všeobecné informácie

Národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1966 o rozlohe 76,63 ha.

dsc09939
Národná prírodná rezervácia Vozárska

Patrí do katastrálného územia Ružín.

Územie Národná prírodná rezervácia Bokšov patrí z geomorfologického hľadiska do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Pokryvy).

Charakteristika

Slovenské Rudohorie (Čierna hora) – dolina Hornádu, 500 až 738 m n. m., JZ svahy, 10-15°.

Územie NPR Vozárska sa nachádza v orografickom celku Čierna Hora, pod Spáleným vrchom (797 m n.m.) a v jeho okolí.

Flóra

V zachovalom poraste pôvodného druhového zloženia ja základnou drevinou Buk lesný (Fagus silvatica) , prítomná je jedľa biela (Abies alba), javor mliečny (Acer platanoides), javor horský (Acer pseudoplatanus) a Lípa veľkolistá (Tilia platyphylla subsp. euplatyphylla).

dsc09950
CHPV Veľká ružínska jaskyňa

Podrast charakterizujú druhy bukového vegetačného stupňa: ostrica lesná (Carex silvatica), hluchavka žltá (Lamium galeobdolon), šalvia lepkavá (Salvia glutinosa), bažanka trváca (Mercurialis perennis), ostružina ožinová (Rubus caesius) a iné.

Ochranárske zameranie

Ochrana západných úbočí Spáleného vrchu, ktoré sú budované skrasovatenými jurskými vápencami Čiernej hory s prirodzenými bučinami a jedľo-bučinami.

Národná prírodná rezervácia tvorí nadzemné ochranné pásmo CHPV Veľká ružínska jaskyňa.

Ochranné pásmo NPR sa tiahne v šírke 100 m po obvode lokality NPR.

Využíva sa ako výskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist