Národná prírodná rezervácia Sivec

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora
Podkategória: Ochrana prírody

Lokalizácia: Čierna hora

Charakteristika

Slovenské Rudohorie (Čierna hora) – geomorfologicky nápadné vápencové bralo vrchu Sivec (781 m n.m.) vypínajúce sa z hlbokého údolia Hornádu nad Ružínskou priehradou v nadmorskej výške 781 m n.m. so strmými 30-45° svahmi porastenými lesom.

Územie NPR Sivec sa nachádza v orografickom celku Čierna Hora, v katastrálnom území Košická Belá, po pravej strane cesty Košické HámreMalá Lodina.

Všeobecné informácie

Národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1954 a novelizovaná v roku 1988 o rozlohe 169,79 ha.

sivec
Národná prírodná rezervácia Sivec

Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Pokryvy).

sivec8
Národná prírodná rezervácia Sivec

Z vrcholu brala ako výraznej dominanty krajiny je prekrásny pohľad do hlbokej doliny Hornádu.

Súčasťou rezervácie sú aj jaskyne : Medvedia jaskyňa a Antonova jaskyňa.

Flóra

Lesné porasty sú typologicky zaradené do lesných typov: typická bučina (Fagetum typicum), holá bučina (Fagetum pauper), vápencová bučina (Fagetum dealpinum), lipová javorina (Tilieto-Aceretum) a vápencová borina (Pinetum dealpinum).

dsc09974
Antonova jaskyňa

Zmiešanie drevín tvoria buk lesný (Fagus silvatica), dub zimný (Quercus petraea), jedľa biela (Abies alba); primiešané sú javor horský (Acer pseudoplatanus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lípa velkolistá (Tilia platyphylla ssp. grandifolia),  smrekovec opadavý (Larix decidua), ojedinele dub plstnatý (Quercus pubescens) a tis obyčajný (Taxus baccata).

V krovinatom poschodí rastú jarabina brekyňová (Sorbus torminalis), jarabina mukyňová (Sorbus aria), tavoľník okrasný (Spiraea media), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica), bršlen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) a ríbezľa egrešová (Grossularia uva-crispa).

Floristicky osobitou je bohatá a pestrá hrebeňová časť vlastného vrcholu, kde rastie aj valdštajnka trojpočetná (Waldsteinia ternata) (najsevernejší výskyt na Slovensku).

Vrcholové skalné bralo je dávno známe svojou neobyčajne bohatou a pestrou flórou rázu horského, dealpinského, prealpinského a výslovne teplomilného, vytvárajúceho mozaiku skalných fytocezón a spoločenstiev s ostrevkou vápnomilnou (Sasleria calcaria) a kostravkou sivou (Festuca glauca).

Ochranárske zameranie

Ochrana prirodzených spoločenstiev bučín a suťových javorín s bohatým podrastom horskej a teplomilnej flóry.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Fotogaléria

Späť
img_7409 img_7406 img_7393 img_7373 img_7372_0 img_7372 img_7368 img_7366 img_7364 img_7358 img_7357 img_7354 img_7351 img_7348 img_7343 img_7340 img_7335 img_7326

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

 

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist