Národná prírodná rezervácia Humenec

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora

Podkategória: Ochrana prírody

Lokalizácia: Čierna hora

Charakteristika

Čierna Hora – široký oblý svah, sklon 20-30°, JZ až JV 460-613 m n. m., vápenec.

Všeobecné informácie

Národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1953 a novelizovaná v roku 1988 o rozlohe 86,08 ha.

vrch Humenec (618 m n.m.)

Patrí do katastrálného územia obce Veľká Lodina.

Územie patrí z geomorfologického hľadiska do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Sopotnické vrchy).

Rezervacia sa nachádza na južnom svahu vrchu Humenec (618 m n.m.), neďaleko obcí Kysak a Veľká Lodina.

Okrem vzácnej flóry sa tu nachádzajú vápencové svahy a priepastovitá jaskyňa.

Priepastovitá jaskyňa v Humenci (jaskyňa Humenec) sa nachádza v juhovýchodnej časti svahu vrchu Humenec v skalnom masíve v nadmorskej výške asi 420 m.n.m.

Jaskyňa má dĺžku 33 metrov a je hlboká asi 15 metrov.

Flóra

Najbohatšia a na východnom Slovensku najsevernejšia lokalita xerotermnej flóry v povodí Hornádu s priaznivou polohou medzi centralnými Karpatmi a Panónskou nížinou.

Severnú hranicu rozšírenia tu má napríklad jasenec biely (Dictamnus albus L.), dub plstnatý (Quercus pubescens), dub cerový (Quercus cerris), jaseň mannový (Fraxinus ornus) a iné.

V porastoch prevláda Buk lesný (Fagus silvatica) nad Dub zimný (Quercus petraea).

betonika lekárska (Betonica officinalis)

Obe dreviny pochádzajú prevažne z výmladkov, ako primiešanina sú hlavne hrab obyčajný (Carpinus betulus), dub plstnatý (Quercus pubescens), dub cerový (Quercus cerris), jaseň mannový (Fraxinus ornus) a javor horský (Acer pseudoplatanus).

V lesnom podraste a na lesostepných riedinách rastú hlavne mrvica peristá (Brachypodium pinnatum), ostrica nízka (Carex humilis), ostrevka vápnomilná (Sesleria calcaria), zlatovlas lenolistý (Aster linosyris), kostrava sivá (Festuca duriuscula), kostrava tvrdá (Festuca pseudodalmatica), betonika lekárska (Betonica officinalis), marulka kocúrnik (Calamintha clinopodium), hrdobarka horská (Teucrium montanum), nátržník piesočný (Potentilla arenaria), lipnica hájna (Poa nemoralis) a medúnka medovkolistá (Melitis melisophylum).

Viaceré druhy tu dosahujú najsevernejší výskyt na východnom Slovensku.

Ochranárske zameranie

Ochrana spoločenstiev dubín s dubom plstnatým (Quercus pubescens), dubom cerovým (Quercus cerris), jaseňom mannovým (Fraxinus ornus) , jasencom bielym (Dictamnus albus L.) s výskytom zákonom chránených a viacerých teplomilných druhov rastlín na severnej hranici ich rozšírenia.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Fotogaléria:

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

 

 

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist