Národná prírodná rezervácia Bokšov

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora
Podkategória: Ochrana prírody

Lokalizácia: Čierna hora

Charakteristika

Slovenské Rudohorie ( Čierna Hora) – hrebeň Ostrého Hradu a SV vápencové svahy strmo (25-40°) klesajúce do doliny Hornádu v rozpätí 350-810 m n. m.

Všeobecné informácie

Národná prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1954 a novelizovaná v roku 1988 o rozlohe 146,71 ha.

Bokšovské skaly (350-720 m n.m.)

Územie NPR Bokšov sa nachádza v orografickom celku Čierna Hora, na pravej (severovýchodný smer) strane rázsochy vrchu Bokšov (810 m n.m.).

Patrí do katastrálného územia obce Veľká Lodina.

Územie Národná prírodná rezervácia Bokšov patrí z geomorfologického hľadiska do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Čierna hora (podcelok Pokryvy).

Chránenú prírodnú rezerváciu tvorí východná časť rázsochy Bokšovského skalného mesta , ako i v podstate celá východná časť vrchu Bokšov (810 m n.m.) a severná časť susedného vrchu Holica (806 m n.m.).

Flóra

V prírodnej rezervácii sa zachoval najsevernejší výskyt škumpy vlasatej (Cotinus coggygria), ako zvyšok predchádzajúcich teplých období.

Vrch Bokšov (810 m n.m.)

Lesné porasty vytvára buk lesný (Fagus silvatica), vtrúsene javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), dub plstnatý (Quercus pubescens), jaseň mannový (Fraxinus ornus) a iné.

Pozoruhodný je výskyt mediteránnej mušky Calophyarhois z rodu Homoptera, ktorá svoju existenciu viaže na prítomnosť Cotinus coggygria.

Ochranárske zameranie

Ochrana severných svahov vápencovej Holice (806 m n.m.), Bokšovskej skaly  a vrchu Bokšov (810 m n.m.) prechádzajúcich do bralnatého hrebeňa s teplomilnými skalnými biocenózami.

Skalnaté útvary na Bokšovských skalach

Okrem množstva zákonom chránených druhov rastie tu tiež skumpa vlasatá.

Stupeň ochrany

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Vzťahuje sa na chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku a chránený krajinný prvok.

Zakazujú sa tu činnosti ako napríklad: zásahy do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu, stavba lesnej cesty, vybudovanie poľovníckeho alebo rybárskeho revíru, rušenie pokoja a ticha, chytanie a lov živočícha.

Fotogaléria

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

 

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist