Chránené územie európskeho významu Natura 2000 – Stredné Pohornádie

Spravodaj Kam do prírody Smer Čierna hora
Podkategória: Ochrana prírody

Lokalizácia: Čierna hora

Všeobecné informácie

Dňa 14.júla 2004 bolo vyhlásené ako územie európskeho významu z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu výnosom ministerstva životného prostredia SR č.3/2004 na výmere 7275,58 ha.

Stredné Pohornádie

Z toho viac ako polovica územia je v užívaní Mestských lesov Košice, a. s.

Rozprestiera sa v katastrálnych územiach: Kostoľany n. Hornádom, Košická Belá, Malá Lodina, Sokoľ, Veľká Lodina, Košické Hámre, Ružín zástavka, Kavečany, Čermeľ.

Územie je zaradené v stupňoch ochrany prírody 2-5- podľa stupňa významu.

Jeho súčasťou sú aj Národné prírodné rezervácie: Humenec, Vozárska, Bokšov, Sivec a prírodná rezervácia Vysoký vrch.

Zoznam biotopov európskeho významu:

* lipovo-javorové sutinové lesy – 9180

* subpanónske travinnobylinné porasty – 6240

* nížinné a podhorské kosné lúky – 6510

* karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou – 8210

* neprístupné jaskynné útvary – 8310

* kyslomilné bukové lesy – 9110

* suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom podloží – 6210

* vápnomilné bukové lesy – 9150

* reliktné vápnomilné borovicové a smrekové lesy – 91Q0

* lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 91E0

* teplomilné panónske dubové lesy – 91H0

* pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch – 6110

* nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinn. stupňa – 8160

* dealpínske travinno-bylinné porasty – 6190

* dubovo-hrabové lesy lipové – 9170

* bukové a jedľové kvetnaté lesy – 9130

Zoznam druhov európskeho významu:

* kosatec bezlistý uhorský

* poniklec slovenský

* poniklec veľkokvetý

* fúzač veľký

* spriadač kostihojový

* vlk dravý

* vydra riečna

* netopier obyčajný

* netopier brvitý

* netopier pobrežný

* netopier ostrouchý

* netopier veľkouchý

* uchaňa čierna

* podkovár malý

* podkovár veľký

navrhované opatrenia týkajúce sa lesných biotopov:

Odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín

Úprava a budovanie nových hniezd a hniezdnych biotopov vtáctva

Usmerňovanie návštevnosti územia

Zvyšovanie rubnej doby

Predlžovanie obnovnej doby

Šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, …)

Zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy

Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:


Mapy

Turistická mapa

Cykloturistická mapa

Share
UbytovanieStravovanieRádio
↓


TOPlist TOPlist