Košická kotlina

Spravodaj Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Košická kotlina je zníženina, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska.

budimir2
Klasicistický kaštieľ v Budumíre – Múzeum historických hodín

Na západ susedí so Slovenským krasom Volovskými vrchmi a Čiernou horou, na severe so Šarišskou vrchovinou a Ondavskou vrchovinou, na východe so Slanskými vrchmi a na juhu s Maďarskom.

Ležia v nej dve slovenské veľkomestá, Košice a Prešov.

Košická kotlina je oblasť pretiahnutého tvaru smerom od severu k juhu.

Terén je pestrý, rozľahlé roviny sa striedajú s malými kopcami.

Najvyššími vrchmi sú  Diaľna (384 m), Osláš (357 m n.m.), Margita (352 m n.m.), Orechový les (341 m n.m.) a Rozhľadná (341 m n.m.).

20150725_165722
Replika zrubu v Osade I – Nižná Myšľa

Medzi najvýznamnejšiu dolinu v Košickej kotline patrí Tufový kaňon pri obci Ploské.

Košická kotlina sa delí do troch podcelky : Košickú rovinu, Medzevskú pahorkatinu a Toryskú pahorkatinu.

Tufový kaňon pri obci Ploské, autorka fotografie: Monika Kukuvkova

Pri obci Nižná Myšľa sa nachádza jedno z najbohatších archeologických nálezísk na Slovensku.

Nachádzajú sa tu stopy po osídlení v období praveku.

V okolí obce prebieha intenzívny archeologický výskum osídlenia z mladšej doby bronzovej.

hornad
Hornád

Nižná Myšľa bola označená za archeologickú lokalitu už v roku 1892.

Ako prvá tu bola spomenutá lokalita Skalka, následne Alamenev, Koscelek, Moľva, Prepoštstvo a Várheď (Varhégy).

V archeologickom nálezisku Varhégy sa nachádzajú repliky zrubov obydlia zo staršej a strednej doby bronzovej.

budimir1
Rokokovo-klasicistický kaštieľ v Budimíre

Exponáty sú vystavované v miestnom múzeu zriadenom v priestoroch bývalého kláštora z 13. storočia.

Klimatológia

Podnebie Košickú kotlinu patrí medzi teplé oblasti.

V zimných mesiacoch sa teploty pohybujú v rozmedzí od -1 do -3 °C, v letných mesiacoch medzi 18 až 20 °C.

Flóra

Porast v tejto oblasti tvoria prevažne listnaté lesy s hojným výskytom dubu, buku, hrabu a brezy.

Pri vodných tokoch sa miestami zachovala ako sprievodná zeleň v podobe topoľov a jelší.

Asi 70% Košickej kotliny tvorí poľnohospodársky intenzívne obhospodarovaná krajina.

Orná pôda má na území Košickej kotliny dominantné zastúpenie.

Je reprezentovaná rozsiahlymi parcelami ornej pôdy, bez drevinovej sprievodnej zelene.

Ostatná sprievodná zeleň pozostáva z bylinnej zložky.

Uvedená vegetácia na ornej pôde je jednoznačne zmenená vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej veľkovýroby.

Pokrývajú ju väčšinou hnedozeme.

Vodstvo

Vodné toky majú prevažne severojužnú orientáciu.

Miestami sa pri nich zachovala sprievodná zeleň v podobe topoľov a jelší.

kechnec2.jpg
Štrkovisko Kechnec

Najvýznamnejšiou riekou, ktorá preteká Košickou kotlinou je rieka Hornád.

Do Hornádu sa vlievajú rieky Torysa a Olšava.

V Herľanoch sa nachádza známym Herľanský gejzír s erupciou minerálnej vody v 32 – 34 hodinových intervaloch.

V okolí Čane sa nachádzajú Čanianské jazerá, ktoré sa využívajú na rekreáciu.

Na kúpanie, rekreáciu a rybárčenie sa využíva hlavne miestni aj priľahlé štrkovisko Geča.

Významná je aj vodná plocha štrkovisko Kechnec, kde je možný lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana.

Ochrana prírody

V roku 2008 tu bola vyhlasené Chránené vtáčie územie Košická kotlina, ktoré sa nachádza na ploche 173,54 štvorcových kilometrov.

uzemie
Chránené vtáčie územie Košická kotlina

Cieľom ochrany v CHVÚ je zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov.

Medzi obcami Nižná Myšľa a Trstené pri Hornáde nájdeme mŕtve riečne ramená rieky Hornád.

Ide o časť pôvodného koryta rieky a vývojovo stašie formy meandrov, ktoré odklonili kvôli regulačným prácam.

Mŕtve ramená sú stále bohaté na vtáctvo a typickú flóru lužných lesov.

Najhodnotnejšie brehové porasty alúvia rieky Hornád v Košickej kotline predstavujú zároven najbohatší ekosystém v podmienkach strednej Európy.

Za obcou Trstené pri Hornáde až do Maďarska tu rieka Hornád vytvára vo svojom pôvodnom koryte aktívne meandre, ktoré sa nazývajú Hornádske meandre.

Hornádske meandre, mŕtve ramená a zamokrené lúčne porasty od obce Ždaňa až po štátnu hranicu s Maďarskom spolu tvoria Navrhované chránené územie Hornádske meandre.

Veľmi vzácny je aj Chránený areál Perínske rybníky, kde predmetom ochrany je pôvodný biotop rybníkov močaristej Bodvianskej depresie.

Share
↓


TOPlist TOPlist